Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το UoA MBA

1Τι είναι το UoA MBA;
Είναι Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων.
To UoA MBA προσφέρει τρεις ειδικεύσεις:
2Τι τίτλος απονέμεται;
Απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Μaster) με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων».
3Το UoA MBA είναι πλήρους φοίτησης;
Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί το συντομότερο σε δύο έτη και το αργότερο σε τέσσερα έτη. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα τόσο για πλήρη φοίτηση, όσο και για μερική.
4Ποια είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται;
Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο του UoA MBA είναι η μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος (διδασκαλία σε αίθουσα), όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
5Πότε απονέμεται ο τίτλος του master;
Ο μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος και της Διπλωματικής Εργασίας.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ)

1Τι είναι η θεματική ενότητα;

Η Θεματική Ενότητα (ΘΕ) είναι το σύνολο τεσσάρων μαθημάτων που συνδέονται μεταξύ τους γνωστικά.

2Ποιες είναι οι Θεματικές Ενότητες του UoA MBA;

Κάθε ειδίκευση έχει τις δικές της Θεματικές Ενότητες. Κάποιες ΘΕ των ειδικεύσεων είναι κοινές.

Κάθε μία από τις ΘΕ έχει τέσσερα μαθήματα. Στο τελευταίο έτος φοίτησης λαμβάνει χώρα και η τελευταία ΘΕ, αυτή της διπλωματικής εργασίας:

3Τι είναι οι ECTS;
Οι ECTS είναι οι διδακτικές μονάδες που σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60 ανά ακαδημαϊκό έτος.
4Πόσες θεματικές ενότητες μπορώ να παρακολουθήσω κατά τη διάρκεια ενός έτους;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πολύ τρεις ΘΕ και σε καμία περίπτωση με άθροισμα ECTS μεγαλύτερο του 60.

Συνδυασμός ΘΕ για πλήρη φοίτηση: οι τρεις πρώτες θεματικές ενότητες κατά το 1ο έτος και οι δύο επόμενες (εκ των οποίων η μία θα είναι η διπλωματική εργασία) το 2ο έτος.

5Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της φοιτήτριας/του φοιτητή για να επιτύχει σε μία θεματική ενότητα;
Στο πλαίσιο μιας ΘΕ, μία φοιτήτρια / ένας φοιτητής παρακολουθεί 4 εξαμηνιαία μαθήματα (2 μαθήματα το πρώτο εξάμηνο και 2 μαθήματα το δεύτερο εξάμηνο), υποβάλει 1 γραπτή εργασία για κάθε μάθημα και εξετάζεται σε κάθε μάθημα μετά τη περίοδο διδασκαλίας του.
6Είναι υποχρεωτική η υποβολή και των 4 εργασιών;
Όχι, η υποβολή της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Επειδή όμως ο βαθμός της εργασίας σταθμίζεται με 30%, η μη υποβολή της επηρεάζει τον τελικό βαθμό του μαθήματος.
7Ποια είναι η λογική των εργασιών;
Βασικός στόχος των εργασιών δεν είναι να εξεταστείτε (με την αυστηρή έννοια) στην διαμορφωμένη ύλη. Στόχος αποτελεί η εργασία να σας κατευθύνει και να σας οδηγήσει σε καλύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση της διδακτέας ύλης. Άρα, οι εργασίες αποτελούν βοηθητικό εργαλείο στη διαδικασία μελέτης.
8Ποιος με κατευθύνει ως προς το τι και πώς να διαβάσω;
Για κάθε μάθημα υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μελέτης ανά εβδομάδα και κάθε ομάδα φοιτητών έχει σύμβουλο – καθηγητή που απαντά σε όλα τα ερωτήματα, είτε δια ζώσης, είτε με εξ αποστάσεως τρόπο.
9Αν αποτύχω στη τελική εξέταση, υπάρχει άλλη εξέταση;
Ναι. Διεξάγεται και επαναληπτική εξέταση.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις συναντήσεις

1Τι είναι η ΟΣΣ;
ΟΣΣ είναι η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση. Ουσιαστικά είναι μία συνάντηση στην οποία διδάσκονται και παρουσιάζονται σημαντικά θέματα της ύλης, γίνονται ομιλίες και λύνονται απορίες.
2Κάθε πότε γίνεται ΟΣΣ;
ΟΣΣ γίνονται κάθε μήνα. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε θεματική ενότητα πραγματοποιείται μία τουλάχιστον ΟΣΣ κάθε μήνα.
3Ποιες ημέρες γίνονται οι ΟΣΣ;
Οι ΟΣΣ γίνονται σαββατοκύριακα για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι αλλά και όσοι αναζητούν εργασία και μπορεί να βρουν ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση με αυτό τον τρόπο μειώνονται τα μεταφορικά «κόστη».
4Συνολικά, πόσες ΟΣΣ πραγματοποιούνται;
Για κάθε μάθημα πραγματοποιούνται πέντε δια ζώσης ΟΣΣ, σε ημερομηνίες που είναι γνωστές από τον την αρχή του εξαμήνου. Υπενθυμίζουμε ότι η κάθε ΘΕ έχει τέσσερα μαθήματα.
5Οι ΟΣΣ είναι υποχρεωτικές;
Όχι, αλλά σας ενθαρρύνουμε να τις παρακολουθήσετε για την καλύτερη επίδοση σας και αποτελεσματικότητα στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το κόστος φοίτησης

1Ποιο είναι το συνολικό κόστος του UoA MBA;
Το συνολικό κόστος του UoA MBA ανέρχεται σε 3.750 € (750 € ανά θεματική ενότητα × 5 θεματικές ενότητες).
2Πώς γίνεται η καταβολή των διδάκτρων;

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά. Αρχικά με την εγγραφή και στη συνέχεια, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δηλώνετε τις θεματικές ενότητες που θα παρακολουθήσετε και προκαταβάλλετε το κόστος τους.

Π.χ. αν σε κάποιο έτος επιλέξετε να παρακολουθήσετε δύο ΘΕ, προκαταβάλλετε σε δύο δόσεις 1.500 €.

Επίσης, η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

3Τα βιβλία τα παρέχει το UoA MBA;
Όχι. Μέσα στο συνολικό κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία που θα χρειαστείτε για να επιτύχετε στο πρόγραμμα.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

1Ποια άτομα επιλέγονται στο UoA MBA;
Επιλέγονται άτομα που έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιτύχουν στο Πρόγραμμα.
2Δεν έχω εργασιακή εμπειρία. Αυτό αποτελεί αρνητικό στοιχείο στη διαδικασία επιλογής;
Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι σημαντική, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που διαθέτουν μακρά εργασιακή εμπειρία.
3Δεν έχω πτυχίο σχετικό με οικονομικά αλλά έχω εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις. Έχω πιθανότητες επιλογής;
Ναι. Η εργασιακή εμπειρία, αν και δεν αποτελεί προϋπόθεση, αυξάνει τις πιθανότητες επιλογής. Σε κάθε περίπτωση σας ενθαρρύνουμε να παρακολουθήσετε το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα του UoA ΜΒΑ(MBA Foundation Course).
4Δεν έχω πτυχίο σχετικό με οικονομικά και δεν έχω εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις. Έχω πιθανότητες επιλογής;
Οι πιθανότητες είναι μειωμένες. Όμως, θα μελετήσουμε την αίτησή σας και αν επιλεγείτε θα πρέπει να παρακολουθήσετε το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα του UoA MBA (MBA Foundation Course).

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας

1Πώς αντλώ πληροφορίες για το UoA MBA;
  • Μέσω της ιστοσελίδας μας www.mba.econ.uoa.gr
  • Αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση mba@econ.uoa.gr
  • Μέσω της σελίδας μας στο Facebook https://www.facebook.com/mba.econ.uoa.gr/
  • Τηλεφωνώντας στο 1. 210 368 9494 2. 210 368 9493
  • Συζητώντας μαζί μας στις εγκαταστάσεις μας στο Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1, Αθήνα (κοντά στις στάσεις μετρό «Ομόνοια» και «Πανεπιστήμιο», 5ος όροφος, γραφείο 510