Η διοίκηση επιχειρήσεων και η προσπάθεια για βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων συνδέεται όλο και περισσότερο (ως αποτέλεσμα του περίπλοκου επιχειρηματικού περιβάλλοντος) με την επιχειρηματική αναλυτική (business analytics). Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» με κατεύθυνση τη «Λογιστική» παρουσιάζονται μέσω των μαθημάτων των θεματικών ενοτήτων τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικής αναλυτικής με σκοπό να προετοιμαστούν τα στελέχη στο να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνικές ανάλυσης - διαχείρισης δεδομένων και αναλυτικά εργαλεία βασισμένα στη στατιστική, με στόχο τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.