Η υλοποίηση της φιλοσοφίας του προγράμματος είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων της τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή κο Νικόλαο Ηρειώτη και δύο ακόμα μέλη, τον Καθηγητή κο Δημήτριο Βασιλείου και τον Επίκουρο Καθηγητή κο Δημήτριο Μπάλιο.

Το Πανεπιστήμιο στο οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία του UoA MBA είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.