Το UoA MBA απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (MBA)»

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για πλήρη φοίτηση (full time) και μέχρι οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα για μερική φοίτηση (part time).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.