Ειδικεύσεις
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων»
(University of Athens Master of Business Administration – UoA MBA)