Επεξηγήσεις

Θ.Ε. = Θεματική Ενότητα

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) = Πιστωτικές μονάδες

Τα 16 μαθήματα που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ομαδοποιημένα σε τέσσερεις θεματικές ενότητες, η διάρθρωση των οποίων αναλύεται στη συνέχεια:

Θ.Ε. Ποσοτικές μέθοδοι και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

 • Ποσοτικές Μέθοδοι για την λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικό Περιβάλλον
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Λήψη Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Αποφάσεων

 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Λήψη Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Αποφάσεων

 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Λογιστική Πληροφόρηση για Διοικητικά Στελέχη

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα - Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Ελεγκτική Λογιστική

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Λογιστική Πληροφόρηση για Διοικητικά Στελέχη

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα - Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Ελεγκτική Λογιστική

ECTS Θεματικής ενότητας: 20

Θ.Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ECTS Θεματικής ενότητας: 40

Σύμφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του European Credit Transfer and Accumulation System, 60 πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου.

Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί ένα άτομο που φοιτά στο MBA με κατεύθυνση τη Λογιστική να παρακολουθήσει σε ένα ακαδημαϊκό έτος θεματικές ενότητες που αθροίζουν περισσότερες των 60 πιστωτικών μονάδων.